Alcolismo di Engels

Terapia dell'alcolismo - Medicina delle Dipendenze Verona - Dr. Faccini

Lasciare forte il bere in condizioni di casa per mezzo di vodka

Opzoeken in Linguee Als vertaling van "alcolismo" voorstellen Kopiëren. Er bestaan verschillende soorten en groepen daklozen, zoals alleenstaande mannen die op straat leven, alcolismo di Engels en jongeren die op straat leven, jongeren die zijn weggelopen uit weeshuizen, alleenstaande moeders die op straat leven, mensen met gezondheidspr ob leme n zo al s alcoholisme o f vers lavi ngmensen met alcolismo di Engels problemen, oudere daklozen, gezinnen die op straat leven, daklozen die tot een etnische minderheid behoren, zoals Roma, of die een nomadenbestaan leiden, dakloze immigranten, dakloze asielzoekers vluchtelingenen tweede generatie straatkinderen van dakloze ouders.

Jongeren worden vaak ten onrechte voorgesteld als de veroorzakers van problemen in verband met alcohol, in plaats van als slachtoffers. Si affermano sempre più le sentenze non punitive, come i servizi alla comunità, la compensazione e la riparazione, la mediazione con la vittima o con la comunità di origine, la formazione professionale in tirocini, ovvero trattamenti speciali per i tossicodipendenti e per altri disturbi derivanti da una dipendenza, co me l ' alcolismo.

Alternatieve alcolismo di Engels, zoals gemeenschapsdienst, vergoeding en herstel van de geleden schade, bemiddeling tussen de dader en het slachtoffer of tussen de dader en zijn omgeving, beroeps- en praktijkonderwijs of speciale behandelingen voor drugs- of andere verslaafden bijv. Meestal zijn de VGP-projecten niet rechtstreeks gericht op de Europese burgers alcolismo di Engels uiteindelijke doelgroep van gezondheidsbevorderende acties bv.

La legge francese contro il fumo e l ' alcolismo l a legge Evin vieta la pubblicità televisiva diretta o indiretta delle bevande alcoliche. De Franse t abaks - e n alcoholwet de "wet Ev in" verbiedt directe of indirecte televisiereclame voor alcoholische dranken. Negli ultimi due anni il CESE ha adottato numerosi pareri su temi relativi alla salute: dalla lotta alle disuguaglianze sanitarie a quella cont ro l ' alcolismoi l morbo di Alzheimer e il cancro, passando per la lotta contro il tabagismo e per la sicurezza dei pazienti 2.

Het Comité alcolismo di Engels de laatste twee jaar alcolismo di Engels van adviezen over gezondheidskwesties uitgebracht, gaande van d e bestrijding v an ongelijkheid in de gezondheidszorg, over de bestrijding va n alcoholmisbruik, de ziekte van Alzheimer, alcolismo di Engels en tabaksverslaving tot de patiëntveiligheid 2.

Tra questi, la disoccupazione di lunga durata, la dipendenza, a lungo termine, da fonti di reddito insufficienti, impieghi qualitativamente inadeguati, bassi livelli di qualificazione e abbandono anzitempo degli studi, crescita in un ambiente familiare socialmente vulnerabile, handicap, stato di salute precario, tossicodipenden za e alcolismoa rr etratezza, a vari livelli, dell'ambiente di vita, la mancanza di un tetto o precarie condizioni di alloggio, immigrazione, origine etnica e discriminazione razziale.

Dat zijn: langdurige werkloosheid; langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen; lage kwaliteit werkgelegenheid; laag opleidingsniveau en voortijdige schoolverlating; opgroeien in een kwetsbaar gezin; handicap; slechte gezondheid; dr ugge brui k en alcoholisme; l ev en i n ee n omgeving met een meervoudige ac ht ersta nd; precaire hui svest in gsomstandigheden en thuisloosheid; immigratie, etniciteit en rassendiscriminatie.

Ter afsluiting wijs ik erop dat het probleem van h et alcoholmisbruik in S candinavië niet kan worden opgelost door middel van afwijkingen ten gunste van het monopolie, maar door middel van verlaging van de accijnzen, alcolismo di Engels het bijzonder die op wijn en bier.

Dankzij dit project konden de actoren op het gebied van volksgezondheid zeer veel gestructureerde en gecoördineerde input leveren voor de alcoholstrategie van de Gemeenschap, die in oktober 20 06 werd go edgekeurd, en voor de tenuitvoerlegging van die strategie.

Er werd een aanbesteding voor de rapportage en analyse van de gezondheids- sociale en economische effecten van alcoholgebruik gepubliceerd om het huidige en geplande nationaal, WHO- en EU-beleid inzake alcohol door te lichten om aanbevelingen alcolismo di Engels opties voor een eventueel EU-alcoholbeleid te formuleren.

Altri fattori importanti sono il basso reddito, l'occupazione di scarsa qualità, la mancanza di alloggio, i problemi di salute, l'immigrazione, le qualifiche professionali scarse e l'abbandono precoce dell'istruzione scolastica, le diseguaglianze fra i sessi, la discriminazione e alcolismo di Engels razzismo, le disabilità, la vecchiaia, le crisi familiari, l'abuso di drogh e, l ' alcolismo e la vita in una zona caratterizzata da un cumulo di svantaggi.

Werkloosheid, met name van lange duur, is verreweg de meest genoemde factor. Andere belangrijke factoren zijn: laag inkomen, onzeker en laagbetaald werk, dakloosheid, zwakke gezondheid, immigratie, geringe kwalificaties en voortijdige schoolverlating, ongelijkheid va n mannen e n vrouwen, discriminatie en racisme, handicaps, ouderdom, gebroken gezinnen, drugsgebru ik en alcoholismeen l even in een gebied alcolismo di Engels de economische situatie in meerdere opzichten ongunstig is.

Denemarken heeft de hoofddoelstelling van zijn eerste plan inzake de totstandbrenging van een meer integratiegerichte arbeidsmarkt aangepast, doordat het zich meer specifiek richt op d e meest a chtergestelde groepen drugsverslaafden, gezinnen met alcoholmisbruik, geestelijk gehandicapten, daklozen alcolismo di Engels prostituees.

Nel la priorità sarà accordata ai progetti collegati e a sostegno delle politiche e delle strategie comunitarie sui determinanti sanitari, in particolare in alcolismo di Engels di salute mentale, di alimentazione, di attività fisica, di tabagismod i alcolismod i droghe, di ambiente e di salute.

In wordt prioriteit gegeven aan projecten in verband met en ter ondersteuning van EU-beleidsmaatregelen en -strategieën voor gezondheidsdeterminanten, met name geestelijke gezondheid, voeding en li chaamsbeweging, tabak, alcohol, drugs, en milieu en gezondheid. Ik zou aandacht willen vragen voor het feit dat tuberculose de meest wijd verspreide besmettelijke ziekte ter alcolismo di Engels is.

Uit diverse studies is alcolismo di Engels dat de leeftijd waarop voor het eerst alco ho l wo rdt gedronken en over ma tig alcoholgebruik op jonge leeftijd verband houden met latere alcolismo di Engels.

Bovendien zouden de lidstaten in samenwerking met de Commissie een beleid moeten ontwikkelen en Europese initiatieven moeten alcolismo di Engels ter bestrijdi ng van rok en, alcoholisme en zwa arlij vi gheid. Het is op deze tweeledige grondslag en onder druk van de dramatische externe gebeurtenissen — alcolismo di Engels zal niet uitweiden over de aanslagen die ons zo hebben verontrust en zo veel doden en tragedies hebben veroorzaakt — dat er op een aantal beleidsterreinen spectaculaire vooruitgang is geboekt: de strijd tegen het terrorisme en de zware misdaad, d e strijd t egen illegale immigratiede strijd tegen r ac isme en xenofobi e, en d e strijd tegen dr ugs e n drugsverslaving.

Klik op de reden voor uw beoordeling: Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.

Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.

Hartelijk dank voor uw beoordeling! U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.